+45 57 62 76 50 // ungdomsskolen@ringsted.dk

Antimobbepolitik

Formålet med antimobbepolitik

Det overordnede mål med antimobbestrategien er, at alle elever trives i skolen og oplever sig som en betydningsfuld del af et fællesskab med andre.

Det er en grundlæggende del af kulturen i Ung Ringsted, at eleverne lærer at omgås hinanden respektfuldt og inkluderende - uanset forskelligheder. Da trivsel og læring er hinandens forudsætninger, arbejder Ung Ringsted bevidst med at skabe et godt læringsmiljø, hvor alle elever og voksne er glade for at være og udviser gensidig respekt. Vi ønsker at have et sammenhold, hvor individet kan udvikle sine sociale- og personlige kompetencer i inkluderende fællesskaber.

Alle i Ung Ringsted har et ansvar for indsatsen mod mobning. Dette gældende for ledelse, medarbejdere, forældre og elever.

 

Forebyggelse af mobning 

Det er vigtigt, at der skelnes mellem drillerier, konflikter og mobning. UngRingsted tager afsæt i følgende definition af mobning:

"Det er mobning, når en eller flere personer regelmæssigt og over længere tid - eller gentagne gange på grov vis - udsætter en eller flere andre personer for krænkende handlinger, som vedkommende opfatter som sårende eller nedværdigende. De krænkende handlinger bliver dog først til mobning, når de personer, som de rettes mod, ikke er i stand til at forsvare sig effektivt imod dem[1]."

Vi forsøger i Ung Ringsted at have et stort nærvær, hvor voksen-elev relationen er præget af tryghed og respekt. Vi har fokus på den enkelte elevs trivsel, og derfor vægter vi også konfliktløsning som en del af dette. Vi handler hurtigt på konkrete episoder, og de voksne har et tæt samarbejde på tværs samt et tæt og inddragende forældresamarbejde.

Der lægges endvidere stor vægt på fællesskabet i alle undervisningssituationer, hvor eleverne har mulighed for fælles udfordringer og oplevelser.

UngRingsted ser også forældresamarbejdet som en vigtig faktor i forhold til forebyggelse af mobning. Vi forventer, at forældrene deltager aktivt i deres børns skole- og fritidsliv, hvilket blandt andet betyder, at forældrene møder op til de arrangementer, som både vi og skolen afholder.

 

Håndtering af mobning 

Hos UngRingsted er det de voksne, der har ansvaret for relationen og konteksten.  Derfor forventes det, at alle voksne håndterer drillerier og konflikter, så de ikke udvikler sig til mobning. Derfor skal der også handles hurtigt og konkret, når der konstateres mobning, ved at:

  • Gå i dialog med eleverne omkring mobningen.
  • De implicerede elevers forældre kontaktes, og hvis det findes nødvendigt afholdes der forældresamtale.
  • Relevante kollegaer og ledelsen orienteres; og inddrages hvis nødvendigt.
  • Der etableres konfliktmægling.
  • Åbenhed er også en af de vigtige faktorer ved håndteringen af mobningen. Det er vigtigt, at der fokuseres på det fremadrettede og løsningsfokuserede i forhold til at varetage alle impliceredes interesser. Håndtering af mobning handler ikke kun om ’offer og krænker’, men også om ’de tavse vidner’. De tavse vidner er også vigtige faktorer ved håndteringen af mobning, og de skal også gennem dialog have redskaber til at turde sige fra over for mobning af andre.
  • ’Stå sammen mod mobning – sig nej til mobning!’

 

Forankring

Forankringen foregår ved at strategien drøftes på møder med medarbejderne, samt drøftet med bestyrelsen. Den vigtigste forankring foregår i det daglige arbejde, hvor handling og håndtering af mobning er grundlaget for fortsatte arbejde og indsats mod mobning.

 

Dato og næste revurdering 

Denne antimobbepolitikken  er udarbejdet i juni 2018, og den skal revideres i efteråret 2018, således at den bliver en sammenhængende del af det fremtidige værdiregelsæt for Ung Ringsted.

 

[1] Kilde: Arbejdstilsynet